Bouwrecht

Bouwrecht beslaat een groot aantal onderwerpen die met het bouwen, het verbouwen of het onderhouden van bouwwerken in de breedste zin van het woord, te maken hebben.

Bouwrecht is privaatrecht als het gaat om afspraken, een bouwcontract, tussen bouwpartijen onderling, zoals tussen opdrachtgever en aannemer, opdrachtgever en architect of adviseur, of tussen aannemer en onderaannemer.

Het is van belang om vooraf duidelijkheid te creëren over de kwaliteit van het gebouw, het budget en de bouwtijd. Met andere woorden is het aan te bevelen vooraf om goede afspraken te maken over wat de wederzijdse verplichtingen en rechten zijn en wat er gebeuren moet als één van de betrokken bouwpartijen zich daar niet aan houdt.

Een bouwcontract bevat dus een set spelregels die cruciaal kunnen worden als er iets mis gaat: een aannemer die te laat oplevert, een opdrachtgever die niet betaalt, een geschil over de opgeleverde kwaliteit van het gebouw of over meer-en minderwerk.

Bij problemen tijdens de bouw kan wegWijsinbouwrecht van advies voorzien of, om zoveel mogelijk problemen te voorkomen, ondersteuning verlenen bij het beoordelen of het opstellen van bouwcontracten en algemene voorwaarden waaronder:
o Aannemingsovereenkomsten
o Bouwteam-, turnkey overeenkomsten
o Architecten- en adviseursopdrachten
o Samenwerkingsovereenkomsten met gemeentes, beleggers, ontwikkelaars

Bouwrecht heeft ook een publiekrechtelijke kant, simpel gezegd daar waar de overheid haar invloed uitoefent. Het is een taak van de overheid de gebouwde omgeving en de ruimtelijke ordening te structureren en daarbij onder andere het milieu te beschermen. Dat doet zij met verschillende soorten regelgeving zoals het omgevingsrecht, bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling, de Woningwet, het monumentenrecht, de milieueffectrapportage, het Bouwbesluit.

Om van overheidswege de kwaliteit van bouwwerken te reguleren moet voor de meeste bouw-, verbouw- en sloopwerkzaamheden eerst een omgevingsvergunning worden verleend. Sinds de invoering in 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), kunnen particulieren en ondernemers sneller en eenvoudiger dan voorheen een vergunningsaanvraag indienen. Maar in sommige gevallen moet bij een dergelijke omgevingsvergunningaanvraag, naast de Wabo ook aanvullende wetgeving worden voldaan.

wegWijsinbouwrecht is op de hoogte van actuele regelgeving, zoals de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en kan u eventueel van dienst zijn bij het verkrijgen van de juiste vergunningen.